1904 (circa) Portrait of Jean E. Laing - 1904 (circa) Portrait of Jean E. Laing

Primary tabs

Written on back of picture: "Yours sincerely Jean R Laing Theta Alpha '04" [1904]
Abstract/Description: Written on back of picture: "Yours sincerely Jean R Laing Theta Alpha '04" [1904]
Subject(s): Theta Deuteron
Theta Deuteron; Ohio Wesleyan University